Ανακυκλωση

!!! ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Η ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Όχημα Ιδιωτικής Χρήσης

 • Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 • Το βιβλίο μεταβολών (ΦΙΧ)
 • Οι πινακίδες του οχήματος
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο του νόμιμου ιδιοκτήτη
 • Εξουσιοδότηση  επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή

Όχημα Ιδιωτικής Χρήσης με προσωρινή ακινησία

 • Αίτηση για οριστική διαγραφή στη ΔΟΥ
 • Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
 • Διαβιβαστικό από ΔΟΥ για το τμήμα Μεταφορών
 • Το βιβλίο μεταβολών (ΦΙΧ)
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο του νόμιμου ιδιοκτήτη
 • Εξουσιοδότηση  επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή

Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ο.Ε. ή Ε.Ε.)

 • Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 • Οι πινακίδες του οχήματος
 • Το βιβλίο μεταβολών (ΦΙΧ)
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας
 • Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρίας
 • Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος.
 • Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων
 • Εξουσιοδότηση απο το διαχειριστη της εταιρίας.

Ανώνυμη Εταιρία ή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.)

 • Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 • Οι πινακίδες του οχήματος
 • Το βιβλίο μεταβολών (ΦΙΧ)
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας
 • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής – αποταξινόμησης του οχήματος
 • Φωτοτυπία του ΦΕΚ εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος.
 • Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων
 • Εξουσιοδότηση απο το διαχειριστη της εταιρίας.

* Σε περίπτωση απώλειας του βιβλίου μεταβολών ή πινακίδας απαιτείται βεβαιώση απο την αστυνομία